Skip to content

Het aangaan van een behandelovereenkomst:

Na het afnemen van de anamnese en het onderzoek wordt in overleg de hulpvraag geformuleerd en het behandelplan opgesteld. Daarmee confirmeert u zich aan de ontstane behandelovereenkomst. Die houdt in dat u toestemt met het vastleggen en verwerken van vertrouwelijke persoonsgegevens, dat u op de hoogte bent van de voorgestelde behandeling afgestemd op uw hulpvraag en toestemt met de behandeling en afspraken.

U aanvaart de plicht om zo goed, eerlijk en volledig mogelijk informatie te verschaffen aan mij wat betreft uw problematiek, zo veel mogelijk mee te werken en adviezen op te volgen en aan uw betalingsplicht te voldoen.

Tevens stemt u in met het verwerking van uw persoonsgegevens en verslaglegging conform het reglement Praktijkvoering NVA (wet WGBO en AVG).

Contact met derden:

Acupunctuur valt onder alternatieve geneeswijze dan wel complementaire geneeskunde en dient ter aanvulling op de reguliere zorg.

U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en een goede communicatie tussen u en uw huisarts en eventueel behandeld specialist(en).
Overleg met artsen of collega’s is mogelijk indien u dat wenst. U dient hiervoor vooraf toestemming te geven.

Voor het schrijven van een rapportage kan ik een kleine vergoeding vragen. Indien dit van toepassing is zal ik dat vooraf aangeven.

De betalingsvoorwaarden en vergoeding:

  • Het uurtarief voor de acupunctuurbehandeling bedraagt 70,= euro. Voor het eerste consult vraag ik 85,= euro.
  • Betaling geschied via overboeking binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur. Tijdens de behandeling stuur ik u deze toe via de mail.
  • Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden.
  • Indien u binnen 24 uur voor de behandeling afzegt, breng ik het volledige bedrag in rekening.
  • Indien u een betalingsregeling wil treffen dient u dit voor aanvang van de behandeling aan te geven.
  • Voldoet u de factuur niet na het ontvangen van de aanmaning dan zal ik Bill incasso inschakelen. Dit heeft financiële consequenties voor u. Meer informatie vind u op www.billincasso.nl
  • Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u zien of de behandeling vergoedt wordt. Acupunctuur valt onder alternatieve zorg, onderdeel van het aanvullend pakket.

Klachtenprocedure:

Via beroepsvereniging NVA ben ik aangesloten bij Stichting Zorggeschil.